โฮมโปรติดอันดับความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global ระดับ “Silver Class” อุตฯ ค้าปลีกแห่งเดียวในไทย

February 17, 2022 0 Comments

“โฮม โปรดักส์” ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกขั้น ด้วยการได้รับเลือกบันทึกชื่อในรายงาน The Sustainability Yearbook – 2022 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากการประเมินโดย S&P Global องค์กรผู้ให้บริการด้านการจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก โดย “โฮมโปร” เป็นองค์กรเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retailing) ที่ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืนอยู่ในระดับ “Silver Class” จากบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันที่รับการประเมินรวมกว่า 20 บริษัททั่วโลก

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เป็นบริษัทไทยหนึ่งเดียวที่ติดอันดับการประเมินในระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่ได้รับการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโฮมโปร ตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ ด้วยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ESG ทั้งในด้าน Environment – สิ่งแวดล้อม Social – สังคม และ Governance – ธรรมาภิบาล พร้อมยังมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างสมดุลควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมรอบด้าน นำบริษัทตอบสนองสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience โดยได้รับคะแนนการประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA คะแนนรวม DJSI 2021 สูงถึง 78 คะแนน

“ความภูมิใจนี้เกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมิติ ESG ที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับบริษัทโดยใช้วิธีการจัดการที่มีมาตรฐาน และเป็นสากล เพื่อทำให้ขีดความสามารถของบริษัทเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้การพัฒนาสินค้ าและนวัตกรรมถูกดำเนินการภายใต้ความยั่งยืน และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้บริษัทสามารถทำการค้าที่ยั่งยืน และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมๆ กับสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม” นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ “โฮมโปร” กล่าว

การจัดอันดับในรายงาน The Sustainability Yearbook – 2022 นับเป็นดัชนีชี้วัดจาก S&P Global ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุน และยังเป็นรายงานที่ถูกยอมรับในระดับโลก โดยมีบริษัทร่วมการประเมินในปี 2022 มากกว่า 7,554 บริษัททั่วโลก และมีเพียง 716 บริษัทจาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกจัดอันดับในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรม และต้องมีคะแนนห่างจากบริษัทที่ทำคะแนนได้สูงสุดในอุตสาหกรรมไม่เกิน 30%

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองการเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้สังคม และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ชุมชน การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในสังคมอีกด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/